ผู้บริหาร

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหารและครูผู้สอน
ฝ่ายบริหารงาน
ฝ่ายบริหารงาน ด้านธุรการ
 

นางอรพิน เจริญสุข

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตำแหน่ง หัวหน้างาน

 

นางสาวอมรา อากาศ

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่ง กรรมการ

นางสาวภาวิณี หลำวรรณะ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง กรรมการ

นายปติยา ราษี

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง กรรมการ

นางสาวสุนิดา ลามัน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง กรรมการ

นางเกษมศรี ราษี

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ